خانه / ورزش های قدرتی / حرکت دو ضرب وزنه برداری چیست

حرکت دو ضرب وزنه برداری چیست

حرکت دو ضرب وزنه برداری چیستReviewed by مدیریت فلکس آنلاین on Feb 2Rating:

مرحله اول استارت و لیفت وزن
دورسی فلکشن مچ پا (خم شدن)
حرکت دهنده ها

حرکت دو ضرب وزنه برداری

• اصلی: ساقی قدامی، نازک نی طرفی، باز کننده انگشتان
• کمکی: باز کننده بلند انگشت شست
• خنثی کننده: اعضلات ساقی قدامی و برون گرداننده مدور متقابلا عمل یکدیگر در تمایل پا به خارج و داخل را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها : ندارد

حرکت دو ضرب وزنه برداری

فلکش زانو (تا شدن)
حرکت دهنده ها
• اصلی: گروه همسترینگ (دو سر رانی-نیم وتری-نیم غشایی ) خیاطه-راست داخلی
• کمکی: رکبی-دوقلو
• خنثی کننده ها: دو سر رانی. از یک طرف و نیم غشایی و نیم وتری و رکبی از طرف دیگر حرکت چرخشی به داخل و خارج را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: خم کننده های ران به ثابت کردن ران در مقابل کشش عضلات همسترینگ (خم کننده های زانو کمک میکند)
فلکش ران (تا شدن ران)
حرکت دهنده ها:
• اصلی: کشنده پهن نیام، به خصوص در نیم اول حرکت تا شدن خیاطه در تمام دامنه حرکت شانه ای، به خصوص در نیمه اول حرکت تا شدن. سوئز خاصره ای
• کمکی: راست قدامی- نزدیک کننده دراز و کوتاه- راست داخلی
• خنثی کننده ها: کشنده پهن نیام و شانه ای تمایل به دور شدن و نزدیک شدن ران را به طور دو طرفه خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده های ستون فقرات لگن را ثابت میکنند
فلکشن ستون مهره ها(تا شدن)
حرکت دهنده ها: عضله راست شکمی مایل داخلی – مایل خارج
خنثی کننده ها: عضلات چپ و راست تمایل به خم کردن جانبی و چرخش یکدیگر را خنثی میکنند ثابت کننده ا و تا کننده های لگن، به وی‍ژه وقتی حرکت در حالت طاق باز صورت گیرد
پرونیشن ساعد (چرخش داخلی)
حرکت دهندها
• اصلی: عشله مربع درون گرداننده عضله درون گردوننده مدور
• کمکی: بازویی زند اعلایی (در برگشت از حالت چرخش خارجی به وضیعت طبیعی )
• خنثی کننده ها عضله سه سر بازویی و سه گوش آرنجی تمایل به خم کردن درون گرداننده مدور را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: انقباض سه سر بازویی – سه گوش آرنجی و درون گرداننده مدور به ثابت نگه داشتن مفصل آرنج کمک میکنند
اکستنشن زانو(باز شدن)
• حرکت دهنده ها: چهار سر رانی
• خنثی کننده ها و ثابت کننده ها: پهن خارجی و پهن میانی نیروهای داخلی و خارجی یکدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه زانو را صاف نگه میدارند بازکننده ها مفصل ران به ثبات ران در مقابل کشش عضلا راست قدامی کمک می کنند
اکستنشن ران(باز شدن)
• حرکت دهندها: سرینی بزرگ به وی‍‍ژه در مقابل یک مقاومت و وقتی ران بیش از ۴۵ درجه خم شده باشد -عضلات همسترینگ نزدیک کننده بزرگ وقتی ران بیش ۴۵ درجه خم شده باشد.
• خنثی کننده ها: سرینی میانی تمایل به نزدیک شدن توسط عضله نزدیک کننده بزرگ را خنثی میکنند.
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده ستون فقرات در ناحیه کمری ثابت کننده های لگن هستند.
اکستیشن مهره ها(بازکردن)
• حرکت دهنده ها: اصلی: بخش پشتی و کمری راست کننده ستون مهره ها (مخصوصا هنگام باز شدن بیش از حد از حالت طبیعی خوابیده بروی شکم) نیم خاری
کمکی : عضلات خلفی عمقی ستون فقرات
• خنثی کننده ها: عضلت راست و چپ خنثی کننده حرکت های جانبی یکدیگر هستند
• ثابت کننده ها: باز کننده های لگن، مخصوصا حرکت های که در وضیعت خوابیده بروی شکم صورت میگیرد
پلانتارفلکشن مچ پا
• حرکت دهنده ها: اصلی: ساقسی قدامی- نازک نی طرفی – بازکنننده بلند انگشتان
کمکی: باز کننده بلند انگشت شست
• خنثی کننده ها : عضلات ساقی قدامی و برون گرداننده مدور متقابلا عمل یکدیگر در تمایل پا به خارج و داخل را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: ندارد
الویشن (بالا کشیدن شانه)
• حرکت دهنده ها: اصلی : عضله گوشی – عضله ذوزنقه بخش یک و دو – عضلات متوازی الاضلاع
کمکی: عضله جناغی چنبری پستانی (بخش ترقوه ای) اگر اجرای حرکت در برابر مقاومت باشد
• خنثی کننده ها: عضله ذوزنقه و متوازی الاضلاع به طور دو طرفه تمایل به چرخش بالایی و پایینی را خنثی میکند – عضله دندانه ای بزرگ عمل نزدیک کنندگی متوازی الاضلاع و ذوزنقه را خنثی میکند.
• ثابت کننده ها: اگر حرکت در یک طرف اجرا شود، تا کننده های طرفی گردن در سمت مقابل مهره های گردنی را ثابت میکنند

مرحله دوم بالا کشیدن وزنه به روی سینه
فلکشن آرنج(خم شدن)
• حرکت دهنده ها: اصلی: عضله دو سر بازوی – عضله بازویی قدامی – عضله بازویی زند اعلایی
• خنثی کننده ها: عضلات درون گرداننده مدور و دو سر بازویی تمایل به پروتیشن (چرخش داخلی) و سوپینیشن(چرخش خارجی) را به طور دو طرفه خنثی میکند. عضله مربع درون گرداننده در خنثی کردن عمل چرخش خارجی ساعد توسط عضله دو سر، همجنین وقتی که آرنج در مقابل مقاومتی خم میشود یا وقتی ساعددر وضیعت پرونیشن خم شود،کمک میکند.منبع سایت ادکوان.
• ثابت کننده ها: در حرکت خم شدن آرنج در مقابل فشار بیش از حدی که از آن جلوگیری شود مقدار جزئی باز شدن بیش از حددر مفصل شانهایجاد میشود.خصوصا اگر وزنی در دست باشد. برای جلوگیری از وقع چنین وضیعتی، عضلات سینه ای بزرگ، دالی قدامی و غرابی بازویی برای ثابت نگه داشتن سر استخوان بازو منقبض میشوند . در اکثر مواقع، مثل کشیدن یک جسم، عمل گروهی عضلات خم کننده آرنج و بازکننده های بازو مورد نیاز است. در چنین شرایطی سر استخوان بازو لازم نیست ثابت شود. اما ثابت شدن کتف یا بالا تنه لازم است .

چرخش بالایی کتف(فقط همراه با دور شدن و تا شدن استخوان بازو صورت میگیرد )
• حرکت دهنده ها : بخش دوم و چهارم ذوزنقه – دندانه ای قدامی
• خنثی کننده ها: قسمت دوم و چهارم عضله ذوزنقه به طور دو طرفه بالا رفتن و پایین آمدن کتف را خنثی میکنند.
• ثابت کننده ها: عضلات شکم و احتمالا عضلات بین دنده ای داخلی، اگر حرکت قوی باشد ، به ثابت کردن دنده ها کمک میکند
فلکشن مچ دست (تاشدن)
• حرکت دهنده ها: اصلی : زند اسفلی قدامی – زند اعلایی قدامی – عضلات کف دستی طویل
• کمکی: تا کننده دراز شست دست – دور کننده دراز شست دست – تا کننده عمقی انگشتان دست – تا کننده سطحی انگشتان دست
• خنثی کننده ها: باز کننده های انگشتان- زند اسفلی قدامی با زند اعلایی قدامی و دور کننده دراز شست به صورت دو طرفه تمایل به انحراف مچ به طرف زند زبرین و زند زیرین را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: وقتی بخواهیم تا شدن را با قدرت انجام دهیم عضله سه سر با جلوگیری از تا شدن آرنج مبدا فلکسورهای مچ را قویا حمایت میکنند .

فلکش ران (تا شدن ران)
حرکت دهنده ها:
• اصلی: کشنده پهن نیام، به خصوص در نیم اول حرکت تا شدن خیاطه در تمام دامنه حرکت شانه ای، به خصوص در نیمه اول حرکت تا شدن. سوئز خاصره ای
• کمکی: راست قدامی- نزدیک کننده دراز و کوتاه- راست داخلی
• خنثی کننده ها: کشنده پهن نیام و شانه ای تمایل به دور شدن و نزدیک شدن ران را به طور دو طرفه خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده های ستون فقرات لگن را ثابت میکنند
فلکش زانو (تا شدن)
حرکت دهنده ها
• اصلی: گروه همسترینگ (دو سر رانی-نیم وتری-نیم غشایی ) خیاطه-راست داخلی
• کمکی: رکبی-دوقلو
• خنثی کننده ها: دو سر رانی. از یک طرف و نیم غشایی و نیم وتری و رکبی از طرف دیگر حرکت چرخشی به داخل و خارج را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: خم کننده های ران به ثابت کردن ران در مقابل کشش عضلات همسترینگ (خم کننده های زانو کمک میکند)
دورسی فلکشن مچ پا (خم شدن)
حرکت دهنده ها
• اصلی: ساقی قدامی، نازک نی طرفی، باز کننده انگشتان
• کمکی: باز کننده بلند انگشت شست
• خنثی کننده: اعضلات ساقی قدامی و برون گرداننده مدور متقابلا عمل یکدیگر در تمایل پا به خارج و داخل را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها : ندارد
اکستنشن زانو(باز شدن)
• حرکت دهنده ها: چهار سر رانی
• خنثی کننده ها و ثابت کننده ها: پهن خارجی و پهن میانی نیروهای داخلی و خارجی یکدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه زانو را صاف نگه میدارند بازکننده ها مفصل ران به ثبات ران در مقابل کشش عضلا راست قدامی کمک می کنند
اکستنشن ران(باز شدن)
• حرکت دهندها: سرینی بزرگ به وی‍‍ژه در مقابل یک مقاومت و وقتی ران بیش از ۴۵ درجه خم شده باشد -عضلات همسترینگ نزدیک کننده بزرگ وقتی ران بیش ۴۵ درجه خم شده باشد.
• خنثی کننده ها: سرینی میانی تمایل به نزدیک شدن توسط عضله نزدیک کننده بزرگ را خنثی میکنند.
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده ستون فقرات در ناحیه کمری ثابت کننده های لگن هستند.

مرحله سوم قیچی زدن

فلکش زانو (تا شدن)
حرکت دهنده ها
• اصلی: گروه همسترینگ (دو سر رانی-نیم وتری-نیم غشایی ) خیاطه-راست داخلی
• کمکی: رکبی-دوقلو
• خنثی کننده ها: دو سر رانی. از یک طرف و نیم غشایی و نیم وتری و رکبی از طرف دیگر حرکت چرخشی به داخل و خارج را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: خم کننده های ران به ثابت کردن ران در مقابل کشش عضلات همسترینگ (خم کننده های زانو کمک میکند)
فلکش ران (تا شدن ران)
حرکت دهنده ها:
• اصلی: کشنده پهن نیام، به خصوص در نیم اول حرکت تا شدن خیاطه در تمام دامنه حرکت شانه ای، به خصوص در نیمه اول حرکت تا شدن. سوئز خاصره ای
• کمکی: راست قدامی- نزدیک کننده دراز و کوتاه- راست داخلی
• خنثی کننده ها: کشنده پهن نیام و شانه ای تمایل به دور شدن و نزدیک شدن ران را به طور دو طرفه خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده های ستون فقرات لگن را ثابت میکنند
دورسی فلکشن مچ پا (خم شدن)
حرکت دهنده ها
• اصلی: ساقی قدامی، نازک نی طرفی، باز کننده انگشتان
• کمکی: باز کننده بلند انگشت شست
• خنثی کننده: اعضلات ساقی قدامی و برون گرداننده مدور متقابلا عمل یکدیگر در تمایل پا به خارج و داخل را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها : ندارد
اکستنشن زانو(باز شدن)
• حرکت دهنده ها: چهار سر رانی
• خنثی کننده ها و ثابت کننده ها: پهن خارجی و پهن میانی نیروهای داخلی و خارجی یکدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه زانو را صاف نگه میدارند بازکننده ها مفصل ران به ثبات ران در مقابل کشش عضلا راست قدامی کمک می کنند
اکستنشن ران(باز شدن)
• حرکت دهندها: سرینی بزرگ به وی‍‍ژه در مقابل یک مقاومت و وقتی ران بیش از ۴۵ درجه خم شده باشد -عضلات همسترینگ نزدیک کننده بزرگ وقتی ران بیش ۴۵ درجه خم شده باشد.
• خنثی کننده ها: سرینی میانی تمایل به نزدیک شدن توسط عضله نزدیک کننده بزرگ را خنثی میکنند.
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده ستون فقرات در ناحیه کمری ثابت کننده های لگن هستند.
فلکش ران پای جلویی(تا شدن ران)
حرکت دهنده ها:
• اصلی: کشنده پهن نیام، به خصوص در نیم اول حرکت تا شدن خیاطه در تمام دامنه حرکت شانه ای، به خصوص در نیمه اول حرکت تا شدن. سوئز خاصره ای
• کمکی: راست قدامی- نزدیک کننده دراز و کوتاه- راست داخلی
• خنثی کننده ها: کشنده پهن نیام و شانه ای تمایل به دور شدن و نزدیک شدن ران را به طور دو طرفه خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده های ستون فقرات لگن را ثابت میکنند
فلکش زانو جلویی(تا شدن)
حرکت دهنده ها
• اصلی: گروه همسترینگ (دو سر رانی-نیم وتری-نیم غشایی ) خیاطه-راست داخلی
• کمکی: رکبی-دوقلو
• خنثی کننده ها: دو سر رانی. از یک طرف و نیم غشایی و نیم وتری و رکبی از طرف دیگر حرکت چرخشی به داخل و خارج را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: خم کننده های ران به ثابت کردن ران در مقابل کشش عضلات همسترینگ (خم کننده های زانو کمک میکند)
اکستنشن ران پای عقب(باز شدن)
• حرکت دهندها: سرینی بزرگ به وی‍‍ژه در مقابل یک مقاومت و وقتی ران بیش از ۴۵ درجه خم شده باشد -عضلات همسترینگ نزدیک کننده بزرگ وقتی ران بیش ۴۵ درجه خم شده باشد.
• خنثی کننده ها: سرینی میانی تمایل به نزدیک شدن توسط عضله نزدیک کننده بزرگ را خنثی میکنند.
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده ستون فقرات در ناحیه کمری ثابت کننده های لگن هستند.
دورسی فلکشن مچ پا عقب(خم شدن)
حرکت دهنده ها
• اصلی: ساقی قدامی، نازک نی طرفی، باز کننده انگشتان
• کمکی: باز کننده بلند انگشت شست
• خنثی کننده: اعضلات ساقی قدامی و برون گرداننده مدور متقابلا عمل یکدیگر در تمایل پا به خارج و داخل را خنثی میکنند
• ثابت کننده ها : ندارد
چرخش بالایی کتف(فقط همراه با دور شدن و تا شدن استخوان بازو صورت میگیرد )
• حرکت دهنده ها : بخش دوم و چهارم ذوزنقه – دندانه ای قدامی
• خنثی کننده ها: قسمت دوم و چهارم عضله ذوزنقه به طور دو طرفه بالا رفتن و پایین آمدن کتف را خنثی میکنند.
• ثابت کننده ها: عضلات شکم و احتمالا عضلات بین دنده ای داخلی، اگر حرکت قوی باشد ، به ثابت کردن دنده ها کمک میکند
اکستنشن آرنج(باز شدن آرنج)
• حرکت دهنده ها : اصلی : سه سر بازویی – خصوصا سر میانی
• کمکی:عضله سه گوش آرنجی
• خنثی کننده ها: هیچ
• ثابت کننده ها: وقتی که ساعد با نیرویی زیاد باز شده باشد: عضله سینه ای بزرگ (بخش جناغی ) پشتی بزرگ و گرد کوچک
اکستنشن زانو پای جلو(باز شدن)
• حرکت دهنده ها: چهار سر رانی
• خنثی کننده ها و ثابت کننده ها: پهن خارجی و پهن میانی نیروهای داخلی و خارجی یکدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه زانو را صاف نگه میدارند بازکننده ها مفصل ران به ثبات ران در مقابل کشش عضلا راست قدامی کمک می کنند
اکستنشن ران پای جلویی(باز شدن)
• حرکت دهندها: سرینی بزرگ به وی‍‍ژه در مقابل یک مقاومت و وقتی ران بیش از ۴۵ درجه خم شده باشد -عضلات همسترینگ نزدیک کننده بزرگ وقتی ران بیش ۴۵ درجه خم شده باشد.
• خنثی کننده ها: سرینی میانی تمایل به نزدیک شدن توسط عضله نزدیک کننده بزرگ را خنثی میکنند.
فلکش ران پای عقب(تا شدن ران)
حرکت دهنده ها:
• اصلی: کشنده پهن نیام، به خصوص در نیم اول حرکت تا شدن خیاطه در تمام دامنه حرکت شانه ای، به خصوص در نیمه اول حرکت تا شدن. سوئز خاصره ای
• کمکی: راست قدامی- نزدیک کننده دراز و کوتاه- راست داخلی
• خنثی کننده ها: کشنده پهن نیام و شانه ای تمایل به دور شدن و نزدیک شدن ران را به طور دو طرفه خنثی میکنند
• ثابت کننده ها: عضلات شکمی و باز کننده های ستون فقرات لگن را ثابت میکنند

درباره ی مدیریت فلکس آنلاین

مطلب پیشنهادی

ساختن کول با حرکات وزنه برداری

ساختن کول با حرکات وزنه برداریReviewed by مدیریت فلکس آنلاین on Feb 2Rating: اگر کول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *